1399/07/05 09:13
شركت فرمانده پايگاه بسيج استانداري در همايش فرماندهان ادارات كل استان
علیرضا ملک جانی، فرمانده پایگاه بسیج استانداری در ساعت 10 روز پنجشنبه مورخ 99/7/3 در مایش فرماندهان پایگاه ای بسیج ادارات کل استان شرکت نمود.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved